Regulamin & Polityka Prywatności


Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Pismaprawne.pl oraz Polityka prywatności.

Polityka Prywatności


 1. Korzystanie z serwisu Pismaprawne.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody oraz akceptacją Polityki Prywatności oraz Regulaminu korzystania z usług.
 2. Serwis Pismaprawne.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika odwiedzającego serwis Pismaprawne.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Pismaprawne.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, logów czy innych informacji o swoich użytkownikach.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktu w serwisie Pismaprawne.pl nie są dostępne dla osób i podmiotów trzecich.

Cookies

 1. Żadne obszary serwisu Pismaprawne.pl nie wykorzystują plików Cookies.

Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Z tytułu wykorzystania wszelkich materiałów zawartych w serwisie Pismaprawne.pl niezgodnie z obowiązującym prawem, żadna z osób odpowiedzialnych serwis nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu PismaPrawne.pl


 1. Przedmiot i zakres świadczonych usług:
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządanie pism i umów,
 2. Zawarcie umowy
  • Klient zawiera umowę na świadczenie usług akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu i zatwierdzając termin wykonania usługi oraz cenę za usługę.
  • W ciągu 72 godzin od otrzymania zlecenia wykonawca przesyła Klientowi propozycję terminu wykonania usługi oraz cenę za usługę.
  • Umowa na wykonanie usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta warunków określonych powyżej.
 3. Zasady świadczenia usług prawnych i realizacja umowy
  • Zlecenie usługi następuje przez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź po kontakcie z wykonawcą.
  • Zagadnienie prawne/faktyczne będące przedmiotem zlecenia powinno być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały, powinno wskazywać okoliczności faktyczne istotne do wykonania zlecenia.
  • W ciągu 72 godzin od otrzymania zlecenia, Klient otrzyma wiadomość o terminie wykonania zlecenia oraz cenie za usługę. Wiadomość może również zawierać prośbę o uzupełnienie stanu faktycznego.
  • Wykonawca przystępuje do wykonania zlecenia po zawarciu umowy zgodnie z pkt 2 Regulaminu.
  • Wykonawca wykonuje zlecenie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Wykonane zlecenie wykonawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, bądź przekazuje osobiście.
 4. Odpowiedzialność i reklamacje
  • W przypadku zastrzeżeń co do wykonania usługi przez wykonawcę Klient może złożyć reklamację.
  • Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 dni od wykonania usługi.
  • Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów w terminie 7 dni od daty uwzględnienia reklamacji.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych/usług drogą internetową, w przypadku, gdy:
   • transmisja nie powiodła się ze względu na awarię sieci, powstałą z winy Operatora
   • transmisja danych/usług nie powiodła się w wyniku bezpośredniej konsekwencji działań lub zaniechań Operatora
   • zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikłej z winy Operatora.
 5. Rozliczenia i płatności
  • Za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu Pismaprawne.pl, przysługuje wykonawcy wynagrodzenie.
  • Wysokość wynagrodzenia zostaje ustalona w umowie zawartej na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
  • Wynagrodzenie jest uiszczane przez Klienta z góry przed terminem wysłania ostatecznej wersji pisma, przelewem na konto, które zostanie przesłane w oddzielnej wiadomości.
  • Wykonawca może wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu uiszczenia przez Klienta umówionej ceny.
 6. Ochrona danych osobowych i poufność
  • Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zleceniu w celu świadczenia usług przez wykonawcę.
  • Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Klientów dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w powyżej.
  • Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w nieograniczonej czasowo tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku z wykonaniem zlecenia.
  • Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanych z danymi osobowymi Klienta i nieudostępnianiem ich.
 7. Rozwiązanie umowy
  • Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi przez wykonawcę i zapłaty ceny przez Klienta.
 8. Postanowienia końcowe.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Pismaprawne.pl i od tego dnia ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem serwisu umów.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.