Umowy a prawo pracy


Świadczenie pracy może opierać się nie tylko o przepisy kodeksu pracy, ale także mieć postać stosunków cywilnoprawnych. Najczęściej przedsiębiorcy stosują umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Te dwie umowy różnią się jednak zasadami oraz zakresem obowiązywania.


Zajmuję się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów. Zawsze dostosowuję zapisy umowy do charakteru konkretnej pracy, obowiązujących przepisów prawnych oraz oczekiwań obu stron. To pozwoli Państwu zawrzeć umowę, która będzie korzystna, zgodna z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz pozwoli na bezproblemową współpracę opartą na obopólnej satysfakcji.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, doskonale wiem, że zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy nie zawsze orientują się w szczegółach charakteryzujących poszczególne typy umów. Dlatego moim klientom zapewniam kompleksowe doradztwo prawne z tego zakresu.


Czym charakteryzują się umowy zlecenie?

Umowa zlecenie opiera się na przepisach zawartych w artykule 734-751 Kodeksu Cywilnego. Zawierana jest ona pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności na rzecz zlecającego. Przedmiotem umowy może być usługa lub produkt. Ważne jest to, że w umowie musi znaleźć się termin jej trwania (jest to umowa zawierana na czas określony). Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za efekt czynności, której się podejmuje.


Co powinien wiedzieć zleceniodawca i zleceniobiorca?

Umowa użyczenia nie jest objęta podatkiem od czynności prawnych.


Umowa zlecenie, a umowa o pracę.

Nie każdą pracę można wykonywać w oparciu o umowę zlecenie. Czasami umowa taka może mieć znamiona stosunku pracy i powinna być zastąpiona umową o pracę.

Zleceniobiorca nie jest podporządkowany pracodawcy, co zapewnia większą niezależność i elastyczność w świadczeniu obowiązków. Z punktu widzenia pracodawcy, umowa zlecenie oznacza brak konieczności wypłacania minimalnego wynagrodzenia określonego ustawowo. Tego typu umowa nie wiąże się również z prawem do urlopu czy zasiłku chorobowego oraz zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zleceniobiorcą może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?

Umowa o dzieło (umowa rezultatu) zawierana jest o jednorazowe wykonanie konkretnego dzieła. Tego typu umowę można zawrzeć nie tylko pisemnie, ale i ustnie. Cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest to, że osoba przyjmująca dzieło odpowiada za efekt (rezultat jest z góry określony). Dzieło można przekazać do wykonania osobom trzecim, ale w takim wypadku osoba, która podpisała umowę bierze odpowiedzialność za ewentualne błędy w wykonanym dziele. Strony mogą także zawrzeć zapis, który obliguje osobę podejmującą się wykonania dzieła do samodzielnej pracy (bez udziału osób trzecich).

Nie każda praca ma charakter spełniający wymogi formalne umów zlecenie oraz umów o dzieło. Moim zadaniem jest przeanalizowanie konkretnej sytuacji i określenie, czy mogą Państwo oprzeć współpracę o te umowy cywilnoprawne. Pomogę również właściwie sformułować oczekiwania obu stron i podpowiem korzystne dla nich rozwiązania związane z wypowiedzeniem, zasadami reklamacji czy zwrotem kosztów za materiały wykorzystane do wykonania zadania.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.