Czy można unieważnić umowę notarialną? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taka umowa została uznana za nieważną?


Dodano: 2010-01-17

Co do zasady nie można unieważnić umowy notarialnej. Jednakże, tak jak w przypadku innych umów, można żądać stwierdzenia nieważności czynności prawnej objętej aktem notarialnym. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z powództwem o stwierdzenie takiej nieważności, jeżeli taka czynność była wadliwa - na przykład umowa została zawarta pod przymusem, bądź pod wpływem błędu.
Nieważność takiej umowy można również teoretycznie stwierdzić po śmierci osoby składającej oświadczenie, jeżeli spadkobierca, bądź inna osoba, ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem do sądu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2002 r., sygn. akt IACa 1090/02, OSA 2004/10/30:
"Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa."
Wyrok SN z 27 kwietnia 1974 r., sygn. akt III CRN 56/79, OSNC 1979/12/244:
"Ustalenie nieważności umowy z tej przyczyny, że jedna ze stron złożyła oświadczenie woli w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji (art. 82 k.c.), jest dopuszczalne także po śmierci tej strony, jeżeli materiał zebrany w sprawie wystarcza do udowodnienia, że stan taki istniał w chwili składania oświadczenia woli. Należący do kręgu spadkobierców ustawowych po osobie, która złożyła w takich okolicznościach oświadczenie woli, może żądać ustalenia nieważności umowy dopiero po jej śmierci jako jej spadkobierca."

Kategoria

Prawo cywilne

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.