W jakich okolicznościach mogę się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej?


Dodano: 2010-01-25

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej określone są w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Są to:
1. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (zarówno własnościowego jak i lokatorskiego) lub prawa odrębnej własności lokalu z wyjątkiem nabycia ekspektatywy (wierzytelności przyszłej) ustanowienia tego prawa ( np. w sytuacji, gdy zawierana jest ze spółdzielnią umowa o budowę lokalu),
2. nabycie, w drodze zakupu lub zamiany (tylko na podstawie tych dwóch czynności prawnych), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej (nie może ono stanowić współwłasności),
3. nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych,
4. przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
5. uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej,
6. uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń,
7. uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
8. wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
9. dokonanie wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny.

Premia gwarancyjna nie zostanie przyznana na remont mieszkania, bądź domu.

Dodatkowo przysługuje ona tylko i wyłącznie właścicielowi książeczki mieszkaniowej.

Kategoria

Prawo cywilne

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.